# Tags
#Inwestycje

Podpisano aneks do Umowy nr 10/2023 w sprawie „Rozbudowy drogi powiatowej Osetnik – Sasino wraz z ciągiem pieszo-rowerowym”

W siedzibie „Powiatu Wejherowskiego” przy ul. 3 Maja został podpisany aneks do Umowy nr 10/2023 zawartej w dn. 09.01.br pomiędzy Gabrielą Lisius – Starostą Wejherowskim i Jackiem Thiel – Wicestarostą, zwanymi dalej „Powiatem” oraz Wiesławem Gębką – Wójtem Gmina Choczewo, działającym przy kontrasygnacie p. Wioletty Chromicz – Skarbnika Gminy Choczewo, zwanych dalej „Gminą”.

W związku z realizacją Umowy nr 10 z dn. 09.01.br zawartej pomiędzy Powiatem Wejherowskim a Gminą Choczewo, dotyczącej udzielenia prze Gminę pomocy finansowej w formie dotacji celowej, na realizację projektu pod nazwą „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1427G Osetnik – Sasino poprzez budowę ciągu pieszo – rowerowego o dług. 2,6 km na terenie Gminy Choczewo”, na podstawie rozstrzygnietego postepowania zakupowego na realizację robót budowlanych, w wykonaniu uchwały nr LVI/441/2022 Rady Gminy Choczewo z dn. 22.11.2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wejherowskiego na realizację w/w zadania, zmienionej uchwałą nr LXII/485/2023 Rady Gminy Choczewo z dn. 29.03.br strony postanowiły zgodnie wprowadzić następujące zmiany do rzeczonej umowy:

  1. §2 ust.1 umowy otrzymuje brzmienie… „Wartość zadania określonego w §1 ust.1 wynosi 6.980.586 zł (…),
  2. §2 ust.2 umowy otrzymuje brzmienie… „Na sfinansowanie realizacji zadania wyszczególnionego w §1 ust.1 przeznaczone zostaną:
  3. Środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Porgram Inwestycji Strukturalnych w wysokości maksymalnie do kwoty: 4.000.000 zł (…),
  4. Środki Powiatu Wejherowskiego – kwota stanowiąca wkład własny Samorządu w wysokości 1.490.293 zł (…),
  5. Środki Gminy Choczewo – kwota stanowiąca wkład własny Samorządu w wysokości 1.490.293 zł (…)

Zarząd Dróg dla Powiatu Puckiego u Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie, pismem z dn. 31.03.br poinformował, że najkorzystniejszą ofertę do wykonania przedmiotowej inwestycji złożyła Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A., ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia. Wykonawca wykazał spełnienie wszystkich warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, względem Wykonawcy nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Swoje oferty, niestety znacznie droższe złożyły też dwie inne firmy: „Kruszywo” Sp. z o.o. z Lini (7.263 tys. zł) i „Lato-Bruk” Eugeniusz Latosiński ze Strzebielina (7.995 tys. zł).

zdjęcie grupowe: Powiat Wejherowski