# Tags
#Lokalny samorząd

LXIV absolutoryjna sesja Rady Gminy Choczewo [porządek obrad]

W dn. 31 maja 2023 r. o godz. 10:00 odbędzie się LXIV posiedzenie Rady Gminy Choczewo. Zapraszamy do sali konferencyjno-wystawowej w Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie (Urząd Gminy) lub na transmisję online na kanale YouTube.

Porządek obrad:

1. Otwarcie i przedstawienie porządku sesji

2. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy

3. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej – dyskusja

4. Raport o stanie Gminy Choczewo za 2022 rok

a. Debata nad raportem

5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Choczewo za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem z realizacji budżetu Gminy Choczewo za 2022 rok

7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za wykonanie budżetu Gminy za 2022 rok

8. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok

9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choczewo na lata 2023-2026

10. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XLVI/353/2022 w sprawie określania wysokości stawek opłaty miejscowej, zasad ustalania i poboru, terminów jej płatności oraz wprowadzenia obowiązku prowadzenia ewidencji osób

11. Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębach geodezyjnych Słajszewo, Jackowo w gminie Choczewo

12. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Słajszewo północ w gminie Choczewo

13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Choczewo, położonej w obrębie ewidencyjnym Lublewo, oznaczonej jako działka nr 138/3

14. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosków dotyczących nazewnictwa ulic w sołectwie Starbienino

15. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej ankiety Strategii Rozwoju Gminy Choczewo na lata 2022-2026

16. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego dzierżawy gruntów na plaży w miejscowości Lubiatowo

17. Interpelacje i zapytania

18. Dyskusja i wolne wnioski

19. Zakończenie sesji