# Tags
#Lokalny samorząd

Kiedy poznamy kandydatów na Wójta Gminy Choczewo? 

Zgodnie z Kodeksem wyborczym, datę wyborów wyznacza się na dzień wolny od pracy przypadający nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na siedem dni przed upływem kadencji rad. Ta kończy się 30 kwietnia 2024 r. Oznacza to, że wybory samorządowe muszą się odbyć między 31 marca a 23 kwietnia 2024 r. Premier Donald Tusk podał najbardziej prawdopodobne daty wyborów samorządowych i jest to 7 kwietnia br oraz 21 kwietnia br w przypadku drugiej tury elekcji wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Szczegółowe informacje dotyczące zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta zawiera ustawa z 5 listopada 2011 r. kodeks wyborczy (tekst jednolity – Dz.U. z 2023 roku, poz. 2408). Kluczowy dla określenia kwestii, kiedy potencjalny kandydat na wójta powinien się zgłosić, jest fakt ogłoszenia samych wyborów. Dopiero bowiem gdy wiadomo, kiedy wybory się odbędą, można określić, do kiedy trzeba zgłaszać swoje kandydatury.

Prawo zgłaszania kandydatów na wójta przysługuje partiom politycznym i koalicjom partii politycznych, stowarzyszeniom i organizacjom społecznym oraz wyborcom. Kandydatów na wójta zgłasza się do gminnej komisji wyborczej najpóźniej w 24. dniu przed dniem wyborów do godz. 16:00 (do 14 marca br). Tak stanowi art. 478 §.3 kodeksu wyborczego. Kandydat na wójta nie może jednocześnie kandydować na wójta w innej gminie, do rady powiatu ani do sejmiku województwa. Może jednak kandydować do rady gminy, ale tylko na obszarze tej, w której kandyduje na wójta (art. 483 kodeksu wyborczego). W świetle powyższego oznacza to, że wszystkich potencjalnych kandydatów na Wójta Gminy Choczewo poznamy najpóźniej do 14 marca br.