# Tags
#Lokalny samorząd #Sołectwa

Harmonogram zebrań sołeckich – prośba o wysoką frekwencję…

Zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim aktualnie trwa okres, w którym odbywają się zebrania wiejskie mające głównie na celu podział kwoty przyznanej w ramach funduszu sołeckiego na rok 2024 na poszczególne przedsięwzięcia. Sołtysi oraz przedstawiciele UG od jakiegoś czasu „walczą” z niską frekwencją na takich zebraniach, a są one ważne ze względu na to, że spływające wnioski są dla pracowników odzwierciedleniem potrzeb wszystkich mieszkańców i bezpośrednim narzędziem dla mieszkańców do decydowania o życiu lokalnej społeczności.

Fragment ustawy:

Art.  5. [Wniosek o przyznanie sołectwu środków z funduszu]

1. Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu jest złożenie do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) przez sołectwo wniosku.

2. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

3. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji, o której mowa w art.3 ust.2, wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem.

4. W terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy wniosek, sołtys przekazuje wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosek celem uwzględnienia go w projekcie budżetu gminy.

Na chwilę obecną harmonogram zebrań wiejskich przedstawia się następująco:
24 sierpnia 2023, sołectwo Choczewo – godz. 18:00 w sali CIT UG
29 sierpnia 2023, sołectwo Kopalino – godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej
30 sierpnia 2023, sołectwo Słajkowo – godz. 17:00 w świetlicy wiejskiej  w Żelaznej
07 września 2023, sołectwo Kierzkowo – godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej
08 września 2023, sołectwo Starbienino – godz. 17:00 w świetlicy/kaplicy Lublewo Lęborskie
11 września 2023, sołectwo Jackowo –  godz. 18:00 w świetlicy
12 września 2023, sołectwo Łętowo – godz. 18:30 w świetlicy
27 września 2023, sołectwo Borkowo Lęborskie – godz. 18:00 na placu zabaw

28 września 2023, sołectwo Słajszewo –  godz. 18:00 w świetlicy wiejskiej

Po kolejnych ustaleniach z sołtysami harmonogram ten będzie na bieżąco aktualizowany.