# Tags
#Inwestycje

Zmiany w Zarządzie spółki „Polskie Elektrownie Jądrowe”

Jak informują „Polskie Elektrownie Jądrowe” (PEJ), z dniem 22.02.br Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników spółki PEJ odwołało prezesa Mateusza Bergera i powołało Pana Leszka Juchniewicza na członka zarządu oraz powierzyło mu pełnienie obowiązków Prezesa Zarządu. Jednocześnie od dnia dzisiejszego prokurentem spółki został Pan Jan Chadam. Dotychczasowi członkowie zarządu przestali pełnić swoje funkcje.

Dr Leszek Juchniewicz był wieloletnim wykładowcą i pracownikiem banków komercyjnych. W latach 1994-1997 pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych oraz Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. W latach 1997-2007 był Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki. Wielokrotnie był powoływany do organów nadzorczych spółek prawa handlowego, w tym jako Przewodniczący Rady Giełdy Papierów Wartościowych czy Przewodniczący Rady Nadzorczej Petrochemii Płock S.A. W latach 2013-2021 był Doradcą Prezydenta Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej, w tym m.in. Głównym Ekonomistą. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i kilku książek naukowych z zakresu finansów, polityki gospodarczej, regulacji w energetyce i prywatyzacji.

Z kolei Jan Chadam jest praktykiem z długoletnim doświadczeniem w zarządzaniu przedsiębiorstwami i grupami kapitałowymi. W latach 2009-2015 pełnił funkcję Prezesa Zarządu GAZ-SYSTEM S.A., a w latach 2015-2017 Prezesa Zarządu Polskie LNG sp. z o.o. Był odpowiedzialny za realizację największych krajowych projektów infrastrukturalnych, w tym strategicznego terminalu LNG w Świnoujściu wraz z siecią gazociągów. Pan Jan Chadam jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych oraz autorem licznych publikacji z zakresu finansów i zarządzania.

Źródło: Dział Komunikacji Zewnętrznej PEJ, zdjęcie: PTWP