# Tags
#Straż pożarna

Zebranie Sprawozdawcze OSP RP Kopalino za 2023 rok [zdjęcia]

W dn. 16.02.br odbyło się Zebranie Sprawozdawcze OSP RP Kopalino za 2023 rok. Zebranie rozpoczął dh Prezes Andrzej Siuta, który przywitał druhny, druhów, MDP oraz zebranych gości: Wójta gminy Choczewo – Wiesława Gębkę, Przewodniczącego Rady gminy Choczewo – Krzysztofa Łasińskiego, radnego powiatowego – Andrzeja Sobonia, radną gminną – Sylwię Leśnik-Oleszek, Komendanta Gminnego ZOSP RP w Choczewie dh Karola Wojciechowskiego, Inspektora ds. obronności i ochrony przeciwpożarowej – Magdalenę Bonk oraz sołtysa sołectwa Kopalino-Lubiatowo – Jerzego Żuczka.

Ślubowanie złożyło troje druhów i dwie druhny. Na przewodniczącego zebrania wybrano dh Henryka Domaros. Po przedstawieniu sprawozdań z działalności, finansowego i Komisji Rewizyjnej, zebrani na sali druhny i druhowie jednogłośnie udzielili zarządowi absolutorium za rok sprawozdawczy. Pozytywnie odnieśli się również do przedstawionego planu działalności na rok bieżący.

Zaproszeni goście złożyli podziękowania za kolejny rok ofiarnej służby, szczególnie akcentując działania związane z usuwaniem skutków wichur czy podtopień. Za bezinteresowne zaangażowanie przy organizacji imprez gminnych i sołeckich. Na koniec przedstawiciele zarządu podziękowali Paniom z KGW „Perła Bałtyku” w Kopalinie za współpracę i przygotowanie poczęstunku.

Źródło informacji i zdjęcia: OSP Kopalino