# Tags
#Lokalny samorząd

Walne zebranie członków Lokalnej Grupy Działania „Bursztynowy Pasaż” [zdjęcia]

W Nowej Wsi Lęborskiej odbyło się Walne Zebranie Członków Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż”, któremu przewodniczył Prezes Michał Słowik z Gniewina. W spotkaniu wzięli udział m.in.: Starosta Lęborski – Alicja Zajączkowska, Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska – Zdzisław Chojnacki, Wójt Gminy Cewice – Jerzy Bańka, Z-ca Burmistrza Łeby – Krzysztof Król oraz Prezes Zarządu Związku Diecezjalnego Dzieła Kolpinga Diecezji Pelplińskiej – ks. Zenon Myszk. Gminę Choczewo reprezentował Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Łasiński.

Podczas Walne Zebranie Członków LGD Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż”:

– przedstawiono informację Komisji Rewizyjnej na temat działalności Zarządu i Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż” za 2022 rok,

– podjęto uchwałę na 1 w sprawie zatwierdzenia bilansu, rachunku wyników oraz sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Stowarzyszenia za 2022 rok,

– podjęto uchwałę nr 2 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2022 rok,

– podjęto uchwałę nr 3 w sprawie przyjęcia planu działań Stowarzyszenia na rok 2023,

– przekazano informację na temat oceny działalności Rady ds. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,

– przedstawiono informację o postępie prac nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 wraz z zaprezentowaniem najważniejszych założeń LSR,

– omówiono potrzeby związane z aktualizacją Statutu i składu Rady Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż”,

– podjęto uchwałę nr 4 w sprawie zmian w Statucie Stowarzyszenia „Bursztynowy Pasaż”,

– podjęto uchwałę nr 5 w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej dla samorządów powiatowych,

– podjęto uchwałę nr 6 w sprawie ustalenia wysokości diet dla Członków Rady Stowarzyszenia dla naboru wniosków ogłaszanych ze środków na lata 2023-2027,

– przedstawiono koncepcje organizacji w 2023 roku Konkursu „Aktywne Społeczeństwo w Koncepcji Inteligentnych Wiosek”