# Tags
#Lokalny samorząd

Raport o Stanie Gminy Choczewo za 2022 rok – zgłoszenie do debaty

Informujemy, że na najbliższej sesji Rady Gminy Choczewo, która odbędzie się w dn. 31.05.br, zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Choczewo przedstawi Raport o Stanie Gminy Choczewo za rok 2022. Nad przedstawionym raportem, który obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, przeprowadza się debatę, w której głos zabierają radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie winien złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Choczewo, pisemne zgłoszenie poparte podpisami, co najmniej 20 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15. Zgodnie z ustawą zgłoszenia składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Przyjmowane one będą w Biurze Rady Gminy Choczewo (pokój nr 3 – obok sali konferencyjno – wystawowej) Urząd Gminy Choczewo ul. Pierwszych Osadników 17; 84-210 Choczewo.

Po zakończeniu debaty nad raportem, Rada Gminy Choczewo przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.

RAPORT O STANIE GMINY CHOCZEWO 2022

Zgłoszenie w debacie nad raportem o stanie gminy – docx

Zgłoszenie w debacie nad raportem o stanie gminy – pdf