# Tags
#Inne #Lokalny samorząd

Ranking Gmin Województwa Pomorskiego 2023… Gmina Choczewo na VI miejscu wśród gmin wiejskich [ranking]

Ranking Gmin Województwa Pomorskiego” to wyjątkowa inicjatywa, którą realizuje Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (Ośrodek Regionalny w Gdańsku) we współpracy z Urzędem Statystycznym w Gdańsku. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego oraz najlepszych praktyk przez nie stosowanych. Miło poinformować, że w stawce 81 gmin wiejskich województwa pomorskiego na bardzo wysokim VI miejscu uplasowała się Gmina Choczewo(!)

W ramach Rankingu ocenie poddawane są wszystkie gminy Województwa Pomorskiego z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Gdańska, Gdyni, Słupska i Sopotu. Miejsce w rankingu to wynik kilkunastu syntetycznych wskaźników obrazujących różne sfery życia wspólnot lokalnych w naszym regionie. Wskaźniki te są zróżnicowane i mają w swoim zamierzeniu pokazywać jakość życia w poszczególnych częściach regionu. Czołówkę rankingu stanowią te gminy, które sprawnie realizują swoje zadania własne i wykorzystują dane im potencjały rozwojowe. Poniżej lista wskaźników, których wartości mierzone są na poziomie gminy, służących do obliczenia syntetycznego wskaźnika rankingowego, obejmuje (n oznacza rok bieżący rankingu):

a) Średnioroczne dochody własne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach (n-3)–(n-1)

b) Średnioroczne wydatki majątkowe inwestycyjne budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach (n-3)–(n-1)

c) Średnioroczny wskaźnik zadłużenia budżetów gmin w latach (n-3)–(n-1)

d) Udział wydatków bieżących budżetów gmin na administrację publiczną w wydatkach ogółem w (n-1) r.

e) Średnioroczne środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi na finansowanie programów i projektów unijnych stanowiące dochód budżetów gmin na 1 mieszkańca w latach (n3)–(n-1).

f) Liczba podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w REGON na 1000 ludności w wieku produkcyjnym w (n-1) r.

g) Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym (n-1)/n – średni wynik w %

h) Saldo migracji na 1000 ludności w (n-1) r.

i) Wydatki budżetów gmin na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (z wyłączeniem wydatków majątkowych inwestycyjnych) na 1 mieszkańca w (n-1) r.

j) Udział środków przekazanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wydatkach bieżących budżetów gmin w (n-1) r.

k) Wydatki budżetów gmin na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu na 1 mieszkańca w (n-1) r.

l) Odsetek korzystających z sieci kanalizacyjnej w (n-1) r.

m) Przyrost naturalny na 1000 ludności w (n-1) r.

n) Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem gminy w (n-1) r.

o) Wydatki bieżące na oświatę, wychowanie i opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3 na 1 mieszkańca w wieku przedprodukcyjnym w (n-1) r.

p) Udział nakładów na szkolenia pracowników rad i urzędów gmin w wydatkach bieżących budżetów gmin na administrację publiczną w (n-1) r.

Regionalność rankingu umożliwia wyróżnienie liderów w województwie oraz w powiatach. Wśród innych atutów rankingu wyróżnić należy: skumulowaną i syntetyczną oceną gmin w różnych obszarach, promowanie najlepszych praktyk w regionie, integrację regionu na poziomie samorządowym i obywatelskim, promowanie Pomorza w Polsce, cykliczność pozwalająca na uchwycenie dynamiki zmian (ranking w danym roku pokazuje „zdjęcie” gminy, dzięki rankingom w kolejnych latach uzyskamy dynamiczny obraz gmin czyli ich zmianę w czasie), ranking obejmuje wszystkie gminy naszego regionu.

Gminy zostały nagrodzone w kategoriach: gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie, gminy liderzy powiatowi oraz liderzy województwa.

Lider województwa:
I Gmina Miasto Krynica Morska
II Gmina Miejska Łeba (+1)
III Gmina Władysławowo (+2)
IV Gmina Miejska Pruszcz Gdański
V Gmina Jastarnia (-3) VI Gmina Kosakowo

Kategoria Gminy wiejskie:
I Gmina Kosakowo (+2)
II Gmina Kolbudy
III Gmina Pruszcz Gdański (-2)
IV Gmina Słupsk (+1)
V Gmina Kobylnica (+3) VI Gmina Choczewo

Kategoria Gminy miejsko – wiejskie:
I Gmina Władysławowo (+1)
II Gmina Jastarnia (-1)
III Gmina Żukowo
IV Gmina Dzierzgoń (+5)
V Gmina Bytów (-1) VI Gmina Czarna Woda

Kategoria Gminy miejskie:
I Gmina Miasto Krynica Morska
II Gmina Miejska Łeba
III Gmina Miejska Pruszcz Gdański
IV Gmina Miasto Ustka
V Gmina Miejska Skórcz (+1) VI Gmina Miejska Kwidzyn

Liderzy powiatu wejherowskiego:
I Miasto Rumia
II Gmina Choczewo (+5)
III Gmina Gniewino (+2) IV Gmina Wejherowo V Gmina Szemud VI Gmina Wejherowo

Największy awans w rankingu
Gmina Wicko (+50)