# Tags
#Mieszkańcy

Przygotuj się do zimy i już dziś zaproś kominiarza…

W związku cyklicznie pojawiającym się problemem w postaci pożarów sadzy w kominie, jakie występują najczęściej w okresie od późnej jesieni do wczesnej wiosny, przypominamy mieszkańcom naszej gminy, by zgodnie z prawem, w każdym budynku raz w roku kominiarz sprawdził stan techniczny przewodów kominowych i w razie potrzeby oczyścili je, a co pięć lat dokonał też ich inwentaryzacji. Przegląd kominiarski to złożony proces. Obejmuje badanie techniczne przewodów kominowych, zarówno tych służących do odprowadzania dymu, jak i wentylacji. Kominiarz sprawdza również drożność i szczelność komina. Jego obowiązkiem jest także przeczyszczenie i udrożnienie przewodów kominowych.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7.07.1994 r. z późniejszymi zmianami „Obiekty budowlane powinny być w czasie użytkowania poddawana przez właściciela lub zarządcę kontroli: 1. Okresowej co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: (…) c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)”.

Za brak ważnego przeglądu kominiarskiego powiatowy inspektor nadzoru może nałożyć na właściciela lub administratora budynku mandat w wysokości do 500 zł. W razie pożaru brak okresowych kontroli kominiarskich może być podstawą odmowy przez firmę ubezpieczeniową wypłaty należnego odszkodowania.

Przypominamy jednocześnie o obowiązku umieszczenia przez właściciela nieruchomości zabudowanej lub przez osobę władającą tą nieruchomością, tabliczki z numerem porządkowym na ścianie frontowej budynku lub na ogrodzeniu. Oznaczenie nieruchomości numerem porządkowym za pomocą tabliczki ma ułatwić zlokalizowanie posesji. Ma znaczenie przede wszystkim z punktu widzenia służb: straży pożarnej, pogotowia ratunkowego, policji. Ma też być ułatwieniem dla przedsiębiorców świadczących usługi pocztowe, podmiotów wykonujących usługi odbioru odpadów komunalnych oraz turystów. Obowiązki w zakresie umieszczania tabliczek z numerem porządkowym nieruchomości normuje art. 47b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.