# Tags
#Inwestycje

Przetarg Urzędu Morskiego w Gdyni na potrzeby infrastruktury hydrotechnicznej dla elektrowni jądrowej „Lubiatowo-Kopalino” 

Urząd Morski w Gdyni ogłosił pierwszy przetarg na wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko, w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej infrastruktury hydrotechnicznej na potrzeby planowanej elektrowni jądrowej „Lubiatowo-Kopalino” . Zlecenie dotyczy również dostarczenia załączników graficznych do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Inwestycja jest przewidywana jest na odcinku 167,8–167,9 km brzegu morskiego, w woj. pomorskim, pow. wejherowskim, gm. Choczewo, obr. 0001 Jackowo.

Zakres rzeczowy wielobranżowego opracowania, zgodnie z koncepcją i przyjętym wariantem realizacyjnym (wariant I), obejmuje budowę konstrukcji pomostu rozładunkowego MOLF (Marine Off-Loading Facility) tj. stałej konstrukcji morskiej o strukturze ażurowej, do rozładunku niepodzielnych ładunków ponadnormatywnych (AIL) oraz innych wielkogabarytowych materiałów i urządzeń niezbędnych do budowy i eksploatacji EJ, wraz z budową odcinka drogi technicznej o długości ok. 20 metrów.

Podstawowe założenia koncepcji to:
− pomost rozładunkowy o wymiarach dł. ok 1100 metrów, szerokość ok. 18,0, konstrukcja pomostu dostosowana do przeładunku typu ro-ro i lo-lo i transportu ładunku 1010 ton przez moduły transportowe samojezdne SPMT oraz auta ciężarowe;
− rzędna korony MOLF na odcinku końcowym 4,5 metra n.p.m.;
− zachowanie odpowiedniej przestrzeni dla pieszych wzdłuż plaży (min. 2,5 metra od strony wydmy);
− przyczółek dla MOLF i połączenie z drogą techniczną za pierwszą wydmą od strony plaży;
− fragment nowej drogi technicznej (o długości do 20 m) o szerokości jezdni15 m oraz nośności 115 kN/oś, umożliwiającej połączenie MOLF z planowaną drogą techniczną;
− głębokość w strefie przeładunkowej: 8,00 metrów.

Zamawiający zastrzegł możliwość wprowadzenia zmian do podanych powyżej założeń.

Przedmiot zamówienia obejmuje również zapewnienie wsparcia zamawiającego oraz dokonanie wszelkich zmian w opracowywanym raporcie, związanych z uwzględnieniem uwag podmiotów trzecich. Wykonawca ponadto we własnym zakresie uzyska wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów oraz opracuje załączniki graficzne, niezbędne do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a także wykona brakujące inwentaryzacje przyrodnicze niezbędne do opracowania raportu.

Przypomnijmy, że Polskie Elektrownie Jądrowe poinformowały w poniedziałek o tym, że decyzja związana z lokalizacją pierwszej polskiej elektrowni jądrowej uzyskała status ostatecznej. Jak już oficjalnie wiadomo będzie się ona mieściła w lokalizacji „Lubiatowo-Kopalino”, w gminie Choczewo. Decyzja lokalizacyjna to jedna z najważniejszych zgód administracyjnych koniecznych do rozpoczęcia budowy elektrowni jądrowej, określająca m.in. zakres terytorialny inwestycji zarówno na lądzie, jak i na morzu oraz precyzująca warunki jej realizacji. Inwestycja jest planowana na działkach lądowych i wodnych, w granicach pasa

Źródło informacji: Urząd Morski w Gdyni, gospodarka morska.pl; grafika: PEJ