# Tags
#Mieszkańcy

Pomorskie Badania Ruchu 2024

Celem przeprowadzenia badań ruchu jest zgromadzenie danych o przemieszczeniach mieszkańców, które stanowić będą podstawę budowy Pomorskiego Modelu Ruchu (PMR). PMR będzie multimodalnym modelem transportowym uwzględniającym indywidualny ruch drogowy, kolejowy i autobusowy ruch pasażerski oraz ruch ciężarowy. Możliwe będzie również uwzględnienie połączeń transportem wodnym. PMR pozwoli na odwzorowanie obecnego funkcjonowania transportu w województwie oraz prognozowanie ruchu w kolejnych latach, do 2050 roku. Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu mobilności!

Model stanowić ma narzędzie wspomagające w podejmowaniu strategicznych decyzji z zakresu polityki transportowej województwa. W ramach analizowania budowy nowych dróg, linii kolejowych, zmian w ofercie transportu zbiorowego itp. dzięki wykorzystaniu modelu symulacyjnego możliwe będzie prognozowanie efektywności poszczególnych rozwiązań a tym samym bardziej efektywne wydatkowanie środków.

Od połowy lutego do połowy czerwca br w wylosowanych gospodarstwach domowych z terenu województwa pomorskiego ankieterzy zapytają mieszkańców o sposoby przemieszczania się do pracy, szkoły, na zakupy lub do domu. Zebrane podczas badania informacje posłużą m. in. do dostosowania oferty transportu zbiorowego do potrzeb mieszkańców, planowania przebiegu przyszłych ulic, dróg rowerowych i tras komunikacji miejskiej. Badanie będą realizowali ankieterzy PBS Sp. z o.o. Każdy z nich będzie wyposażony w imienny identyfikator.

Udział w badaniu jest dobrowolny. Informacje zebrane przez ankieterów podczas wywiadu nie będą wykorzystane w sposób pozwalający na zidentyfikowanie pytanej osoby. Wyniki badania będą analizowane jedynie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych. Firma, która będzie realizowała badanie, posiada certyfikat Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów gwarantujący, że badanie zostanie wykonane rzetelnie i zgodnie z surowymi normami jakości obowiązującymi w badaniach rynku i opinii. Dane zebrane podczas badań będą przetwarzane w sposób właściwy i bezpieczny.

Więcej > https://pbpr.pomorskie.pl/home/pomorskie-badania-ruchu-2024/?fbclid=IwAR3_NG17FzmUDxbmpMUMJ1WkkmtEZyjlXfczV1khkO-EZmz8gMl3LtNkzw8