# Tags
#Inwestycje

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Choczewie [zdjęcia]

Na terenie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Choczewie trwają prace budowlane polegające na modernizacji oczyszczalni ścieków. Modernizacja obejmuje działania mające na celu poprawę wydajności, jakości i efektywności procesu oczyszczania ścieków oraz zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko. Wykonawcą generalnym jest firma „Melbud” S.A. z Grudziądza, z którą, w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji ogłoszonego przez Gminę Choczewo, została zawarta umowa. Opiewa ona na kwotę 17.467.775,89 złotych brutto, a prace modernizacyjne mają potrwać do końca 2023 roku.

Zgodnie z dokumentacja projektową modernizacja będzie polegała m.in. na budowie:

 • budynku kraty wstępnej ze stacją zlewczą,
 • przepompowni ścieków surowych,
 • zbiornika retencyjnego ścieków ogólnych,
 • komory zrzutu ścieków nadmiarowych,
 • budynku technicznego,
 • czterech osadników wtórnych,
 • komory pomiarowej ścieków oczyszczonych,
 • zbiornika wody technologicznej,
 • komory stabilizacji osadu nadmiernego,
 • komory wodomierzowej.
 • przebudowy i adaptacji dwóch reaktorów biologicznego oczyszczania,
 • budowy i adaptacji budynku technologicznego,
 • budowy i przebudowy infrastruktury technicznej,
 • zbiornika retencyjnego ścieków oczyszczonych mechanicznie,
 • komory tlenowej stabilizacji osadów wraz z zagęszczeniem,
 • zwężki pomiarowej Venturiego,
 • punktu zlewnego ścieków dowożonych,
 • przepompowni ścieków surowych,
 • fundamentu pod zbiornik,
 • fragmentu  ściany podziemnej,
 • infrastruktury towarzyszącej.

Prace budowlane obejmować maja również rozbiórkę części obiektów i infrastruktury, a całość prac jest wykonywana na terenie działającego obiektu. Dotychczas wykonano m.in. betonowania płyty fundamentowej, posadowiono pompownię główną i komorę zasuw budynku kraty wstępnej ze stacją zlewczą, zabetonowano ściany fundamentowe budynku oraz ściany kanałów, wykonano żelbetonową płytę denną komory stabilizacji osadu nadmiernego oraz dokonano rozbiórek istniejących elementów żelbetowych, a kolidujących z nowoprojektowanymi obiektami. Przeprowadzone zostały również próby szczelności komór stabilizacji osadu nadmiernego oraz zbiornika retencyjnego. Obecnie trwają prace posadowienia ścian budynku kraty wstępnej ze stacją zlewczą, prace zbrojeniowe czterech osadników wtórnych i budowa nowego kolektora do stacji zlewczej.

Prace modernizacyjne finansowane są w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” – Program Inwestycji Strategicznych Edycja II oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Źródło informacji: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Choczewie