# Tags
#Lokalny samorząd

LXV Sesja Rady Gminy Choczewo [zdjęcia]

W sali konferencyjnej Centrum Informacji Turystycznej Urzędu Gminy w Choczewie odbyła się LXV Sesja Rady Gminy Choczewo, podczas której przegłosowano m.in. 14 projektów uchwał. Jednym z ważniejszych był zgłoszony dzisiaj przez Dyrektora GZGK – Marka Werochowskiego… projekt uchwały Rady Gminy Choczewo z dn. 28.06.br w sprawie zakazu poboru wody z sieci wodociągowej do podlewania ogródków przydomowych, działkowych, tuneli foliowych, terenów zielonych, upraw rolnych oraz napełniania basenów i oczek wodnych w okresie letnim na terenie Gminy Choczewo.

W uzasadnieniu do przedmiotowej uchwały czytamy, że… susza to stan, w którym występuje niedobór opadów atmosferycznych przez dłuższy czas, co prowadzi do ograniczenia dostępności wody. W takim okresie pobór wody z wodociągu jest dużo wyższy niż zazwyczaj, co wiąże się ze znacznym spadkiem ciśnienia wody w sieciach wodociągowych. W konsekwencji zwiększonych poborów wody w celu np. podlewania roślin może dojść do sytuacji, w której nie będzie można zapewnić prawidłowych dostaw dla wszystkich mieszkańców na potrzeby socjalno-bytowe.

W obliczu suszy konieczne jest podejmowanie środków zaradczych na różnych poziomach, od jednostki domowej po instytucje rządowe, w celu minimalizowania skutków. Zakaz podlewania ma na celu zmniejszenie zużycia wody na cele takie jak podlewanie trawników, mycie samochodów czy mycie chodników. Ważne jest, aby przestrzegać zakazów podlewania i działać w sposób odpowiedzialny w czasie suszy.

Uchwała ta została przyjęta jednogłośnie (13 głosów „za”). W myśl przedmiotowej uchwały, zakaz o którym mowa powyżej wprowadzony został na terenie Gminy Choczewo do dn. 31.08.br w godz. 06:00–23:00. Co najistotniejsze, naruszenie zakazu powodować będzie odpowiedzialność przewidzianą w przepisach o wykroczeniach. Wykonanie uchwały powierzono Wójtowi Gminy Choczewo, natomiast sama uchwała wejdzie w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Podczas dzisiejszej Sesji została również oficjalnie zaprezentowana nowa p.o. Dyrektora GOKiB – Pani Monika Dempc (na zdjęciu poniżej)

Z innych spraw warto odnotować kwestię wniesionej w dn. 31.05.br przez Przewodniczącego Rady Gminy – Krzysztofa Łasińskiego interpelacji do Wójta Gminy Choczewo, w której wniósł on m.in. o przedstawienie wykazu zrealizowanych zmian w planach przestrzennego zagospodarowania w gm. Choczewo, począwszy od rozpoczęcia kadencji w 2018 roku do chwili obecnej, jak również o załączenie wykazu kosztów wykonania poszczególnych planów, informację dotyczącą kwot, które pochodziły z darowizn na ten cel, a także wykazu podmiotów wykonujących opracowania zmian w planach zagospodarowania przestrzennego.

W odpowiedzi z dn. 12.06.br Wójt Gminy Choczewo przedstawił wykaz uchwalonych planów zagospodarowania w latach 2018-2023 (ogółem 28 uchwał) wraz z danymi, o które wnioskował Przewodniczący Rady Gminy. Co więcej, Wójt Gminy Choczewo nadmienił ponadto, że koszty przygotowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego były pokrywane ze środków własnych gminy. Co więcej Gmina Choczewo nie otrzymywała darowizn, w których darczyńca określał konkretne przeznaczenie środków na plan miejscowy. Oba dokumenty znajdują się pod linkiem >

https://bip.choczewo.com.pl/artykul/38/4785/interpelacja-w-sprawie-miejscowych-planow-zagospodarowania-przestrzennego

Wobec niezadowolenia z udzielonej odpowiedzi, Przewodniczący Rady Gminy złożył w dniu dzisiejszym kolejną interpelację, w której wniósł o udostępnienie wykazu darowizn przekazanych gm. Choczewo w latach 2018-2023 wraz z wysokością kwoty, celu i sposobu wykorzystania każdej darowizny oraz podmiotu, która jej udzieliła.

Kolejna sesja Rady Gminy już po wakacjach…