# Tags
#Inne

Jak zachowywać się w trakcie legitymowania przez Policję?

Czy wiesz na czym polega legitymowanie? Policja wykonuje różne czynności: operacyjno‑rozpoznawcze, dochodzeniowo‑śledcze i administracyjno‑porządkowe, które mają na celu rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw oraz wykroczeń, odnalezienie osób poszukiwanych i zaginionych. Legitymowanie jest czynnością służbową, polegającą na ustaleniu lub potwierdzeniu tożsamości osoby.

Istnieje wiele przyczyn legitymowania. Natomiast zgodnie z art. 65a Kodeksu Wykroczeń za nie wykonywanie poleceń określonego zachowania się, uniemożliwianie lub istotnie utrudnianie wykonania czynności służbowych policjantom, podlega się karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Policja może zatrzymać osobę, w celu ustalenia jej tożsamości (także nałożyć kajdanki).

Legitymowanie (art. 15 Ustawy o Policji) najczęściej wykonuje się w celu rozpoznania, zapobiegania oraz wykrywania sprawców przestępstw i wykroczeń, ustalania świadków zdarzeń powodujących naruszenie porządku publicznego lub bezpieczeństwa, a także w celu poszukiwania osób zaginionych i ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Funkcjonariusze Policji dokonują legitymowania również na polecenie sądu, prokuratora, organów administracji państwowej oraz samorządu terytorialnego. Warto dodać i przestrzec, że umyślne wprowadzenie w błąd policjanta co do tożsamości jest wykroczeniem i podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny. Trzeba pamiętać, że taka sama kara może nas spotkać jeżeli wbrew obowiązkowi nie udzielimy policjantowi naszych danych personalnych, które zweryfikują naszą tożsamość. W przypadku braku możliwości ustalenia tożsamości Policja ma prawo zgodnie z art. 45 Kodeksu Postępowania w Sprawach o Wykroczenia zatrzymać osobę, kiedy nie może ustalić jej tożsamości lub zachodzą postawy do zastosowania wobec niej postępowania przyspieszonego.

Art. 65. § 1

Kto umyślnie wprowadza w błąd organ państwowy lub instytucję upoważnioną z mocy ustawy do legitymowania:

1) co do tożsamości własnej lub innej osoby,

2) co do swego obywatelstwa, zawodu, miejsca zatrudnienia lub zamieszkania, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi nie udziela właściwemu organowi państwowemu lub instytucji, upoważnionej z mocy ustawy do legitymowania, wiadomości lub dokumentów co do okoliczności wymienionych w § 1

Art. 65a. Kto umyślnie, nie stosując się do wydawanych przez funkcjonariusza Policji lub Straży Granicznej, na podstawie prawa, poleceń określonego zachowania się, uniemożliwia lub istotnie utrudnia wykonanie czynności służbowych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Źródło informacji: KPP w Wejherowie