# Tags
#Stowarzyszenia

Integrator – projekt, który tworzymy razem… [zdjęcia]

W Sali CIT Urzędu Gminy w Choczewie odbyło się spotkanie Stowarzyszenia Kulturalno-Społecznego „Carpe Diem Semper”, w którym wzięło udział blisko 40 osób, w tym m.in., Z-ca Wójta Gminy Choczewo – Arkadiusz Ceynowa, radni, sołtysi, członkowie Stowarzyszenia i mieszkańcy gminy. Podczas spotkania, Prezes – Piotr Zarzeczny zaprezentował m. in. wstępne wyniki prowadzonych przez Stowarzyszenie badań ankietowych, dotyczących kierunków działań umożliwiających integrację, aktywizację lub edukację mieszkańców naszej gminy. To właśnie w oparciu o wyniki prowadzonej ankiety zostaną określone przyszłe działania Stowarzyszenia. W oparciu o wyniki dotychczas podliczonych 271 ankiet z ogólnej liczby 350 złożonych, dowiedzieliśmy się m.in., że:

  1. Ankiety te wypełniło 68 % kobiet i 32 % mężczyzn,
  2. Wypełniło je 58,1 % osób czynnych zawodowo (pracujących), 23,2 % emerytów i 10,1 % osób bezrobotnych,
  3. Najwięcej ankiet wypełnili mieszkańcy Choczewa (21,7 %), Sasina (11,6 %) i Kierzkowa (10,9 %),
  4. Aż 71,1 % ankietowanych osób nie należało do jakiejkolwiek organizacji pozarządowej, odpowiedzi przeciwnej udzieliło 26,7 % ankietowanych,
  5. 60,2 % ankietowanych uczestniczy w wydarzeniach i aktywnościach, organizowanych w miejscowości, w której mieszkają lub w innej; przeciwnego zdania było 39,8 %,
  6. Wśród aktywności, które byłyby interesujące dla osób ankietowanych a które można by zorganizować w miejscu ich zamieszkania aż 50,4 % głosowało za imprezami plenerowymi i koncertami, 44,4 % „domagało” się wyjazdów krajoznawczych a 43,7 % – zajęć na basenie, nauki pływania lub aerobiku wodnego,
  7. Największy deficyt w stosunku do potrzeb mieszkańców ankietowani wskazali w takich obszarach życia jak rekreacja ruchowa  – 23,1 %, relacje międzyludzkie  i integracja międzypokoleniowa – 22,7 % oraz możliwość rozwijania zainteresowań – 19,3 %,
  8. Na pytanie, co najbardziej utrudnia ankietowanym korzystanie z form aktywności 44,9 % wskazało na brak zorganizowanych zajęć w pobliżu miejsca zamieszkania, 28,8 % na brak czasu a 27,7 % na problem z dojazdem,
  9. W ostatnim pytaniu o to, w jakiej formie, ankietowani chcieliby być informowani o działaniach projektowych skierowanych do mieszkańców naszej gminy, aż 72,8 % osób wskazało na informacje i ogłoszenia w serwisach społecznościowych, 44,8 % na stronę internetową Stowarzyszenia lub Gminy, natomiast 29,9 % na tablice informacyjne/słupy ogłoszeniowe.