# Tags
#Lokalny samorząd

Inauguracyjne spotkanie w sprawie „Funduszy Europejskich dla Rybactwa” [zdjęcia]

W Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Choczewo odbyło się posiedzenie Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Łeby”, połączone z Konsultacjami Społecznymi w sprawie nowe okresu programowania „Funduszy Europejskich dla Rybactwa”, którym przewodniczył Prezes Zarządu LGD a zarazem Przewodniczący Rady Gminy Choczewo – Krzysztof Łasiński. W spotkaniu wziął także udział Zastępca Wójta Gminy Choczewo – Arkadiusz Ceynowa.

W tzw. poprzednim rozdaniu „Dorzecze Łeby” dysponowało budżetem w wysokości 7 mln zł, który udało się w pełni zrealizować w proporcjach po ok. 50% dla przedsiębiorców i samorządów. W chwili obecnej LKD „Dorzecze Łeby” przystępuje to przygotowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, która weźmie udział w konkursie na najlepszą strategię rozwoju. W tym roku każda „grupa rybacka” może otrzymać środki unijne w wysokości od 2,2 do 6,0 mln EUR, czyli od ok. 10 do 30 mln zł. Jest zatem, o co „walczyć”.

W latach 2014-2020 Lokalna Grupa Działania wdrażało Lokalną Strategię Rozwoju „Dorzecze Łeby” na obszarze sześciu gmin członkowskich: Lębork, Łeba, Wicko, Nowa Wieś Lęborska, Cewice i Choczewo. W czerwcu 2022 roku do obszaru LSR „DŁ” dołączył Gminy Gniewino i Wejherowo. Konsultacje w zakresie przygotowania nowej strategii rozwoju będą przeprowadzane we wszystkich gminach członkowskich, drugie już za 14 dni w Gminie Wejherowo i kolejne (już w odstępach 7-dniowych) w Gminie Wicko.

Wśród celów, na jakie mogą być pozyskiwane środki unijne w działaniu 3.1 wyróżnić należy:

  1. Pogłębianie wiedzy i badania środowiskowe oraz edukacja,
  2. Ochrona i odbudowa naturalnych ekosystemów i bioróżnorodności środowiskowej,
  3. Promowanie i rozwijanie kultury i tradycji obszarów rybackich, w tym promowanie zawodu rybaka w lokalnej społeczności,
  4. Podnoszenie poziomu życiu w obszarach rybackich,
  5. Rozwój błękitnej i cyrkularnej gospodarki – wspieranie lokalnej przedsiębiorczości,
  6. Współpraca międzyterytorialna i międzynarodowa w zakresie wymiany wiedzy i doświadczeń.

Z celami szczegółowymi z pkt. 1-5 można zapoznać się na poniższych zdjęciach:

Późniejszymi potencjalnymi beneficjentami środków unijnych z „Funduszy Europejskich dla Rybactwa” mogą być:

– osoby fizyczne lub prawne, w tym lokalni przedsiębiorcy,

– podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie: rybołówstwa komercyjnego, chowu lub hodowli organizmów wodnych, przetwórstwa produktów rybołówstwa i akwakultury lub obrotu produktami rybołówstwa i akwakultury,

– jednostki samorządu terytorialnego lub podległe jej jednostki organizacyjne,

– stowarzyszenia, fundacje, organizacje pożytku publicznego, inne organizacje pozarządowe lub społeczne, realizujące zadania statutowe w zakresie szeroko rozumianego rybactwa lub ochrony i rozwoju wód lub ich żywych zasobów,

– szkoły wyższe lub ponadpodstawowe kształcące lub prowadzące badania naukowe w zakresie szeroko rozumianego rybactwa lub ochrony i rozwoju wód lub ich żywych zasobów,

– instytuty badawcze naukowe prowadzące badania naukowe w zakresie szeroko rozumianego rybactwa lub ochrony i rozwoju wód lub ich żywych zasobów

Planowany poziom dofinansowania przewiduje zwrot kosztów kwalifikowanych do 50%, limit na 1 wnioskodawcę – 600.000 zł (poprzednio – 300.000 zł) na projekty inwestycyjne oraz 3 lata trwałości operacji.