# Tags
#Inwestycje

Budowa 24 budynków inwentarskich do chowu trzody chlewnej o obsadzie łącznej 4032 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą i biogazownią rolniczą o mocy do 0,5 MW… w Gościęcinie [plany]

Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1094 ze zm.), w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację, że…

Wójt Gminy Choczewo wydał w dn. 29.04.br decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RIGKiOŚ.6220.11.2021/2022.ZW dla przedsięwzięcia pn: „Budowa 24 budynków inwentarskich do chowu trzody chlewnej o obsadzie łącznej 4032 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą i biogazownią rolniczą o mocy do 0,5 MW”, które zaplanowane zostało przez Inwestora na działkach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 obręb Gościęcino.

Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, są do wglądu w Urzędzie Gminy Choczewo, ul. Pierwszych Osadników 17, 84 – 210 Choczewo w pok. 14 w godzinach pracy urzędu. Treść przedmiotowej decyzji udostępnia się na okres 14 dni na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Choczewo

Zgodnie z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr RIGKiOŚ.6220.11.2021/2022.ZW z dn. 29.04.br, stronom przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Wójta Gminy Choczewo w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Pełna dokumentacja niniejszej sprawy wraz z przedmiotową decyzją Wójta Gminy Choczewo znajduje się w BIP-ie Gminy Choczewo pod adresem (wśród załączników, czwarty dokument od dołu):

https://bip.choczewo.com.pl/artykul/66/3690/budowa-dwudziestu-czterech-budynkow-inwentarskich-do-chowu-trzody-chlewnej-o-obsadzie-lacznej-4032-djp-wraz-z-niezbedna-infrastruktura-i-biogazownia-rolnicza-o-mocy-do-0-5-mw

Tawęcino. Protestują przeciw planom budowy chlewni. Jeśli powstanie, to nieprędko… (artykuł z dn. 09.08.2022 roku)

https://lebork.naszemiasto.pl/tawecino-protestuja-przeciw-planom-budowy-chlewni-jesli/ar/c3-8943139