# Tags
#Mieszkańcy #Sołectwa

Będą pieniądze dla Kół Gospodyń Wiejskich w małych gminach w wysoką frekwencją wyborczą. O klubach sportowych, póki co… cisza

W miniony wtorek, 21.11.br Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Proponowane zmiany mają na celu „realizację akcji profrekwencyjnej w związku z wyborami parlamentarnymi do Sejmu i Senatu”. Na mocy przyjętego dokumentu, ARiMR wypłaci wsparcie dla Kół Gospodyń Wiejskich w małych gminach, w których frekwencja wyborcza przekroczyła 60 %.

Kancelaria premiera podała, że wysokość pomocy dla koła obliczana będzie… „jako iloraz kwoty 250 000 zł i liczby kół mających siedzibę na terenie danej gminy i ustalana będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz zaokrąglana w dół”. Zastrzeżono też, że na wsparcie nie będą mogły liczyć koła w stanie likwidacji.

Źródło informacji: Wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (gov.pl)