# Tags
#Lokalny samorząd

LXVIII Sesja Rady Gminy Choczewo [zdjęcia]

W dniu dzisiejszym w Sali Konferencyjnej CiT, po blisko dwumiesięcznej przerwie, odbyła się kolejna – LXVIII Sesja Rady Gminy Choczewo. Choć porządek obrad liczył zaledwie 13 punktów (w tym m.in. informacje Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy Choczewo o działalności międzysesyjnej, interpelacje i zapytania, dyskusja i wolne wnioski), sama sesja trwa aż 4 godziny… Z jakich powodów ?

Sesja rozpoczęła się z ponad 20-minutowym opóźnieniem. Po okresie wakacyjnym Przewodniczący Rady Gminy – Krzysztof Łasiński odczytał najpierw kilka pism, jakie wpłynęły do Rady (m.in. w sprawie propozycji lokalizacji nowej farmy fotowoltaicznej w Lublewie i Lublewku; rewitalizacji placu przed urzędem gminy, czy też wyników kontroli działalności Wójta Gminy Choczewo, przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową), z kolei Wójt – Wiesław Gębka przedstawił szczegółową informację z działalności międzysesyjnej (w tym m.in. z realizowanych na terenie gminy inwestycji).

Na zakończenie swojej wypowiedzi Wójt odniósł się też wnikliwie do zarzutów, jakie w ostatnim okresie czasu kierował pod jego adresem Przewodniczący Rady Gminy. W międzyczasie, po godz. 12:30 na salę obrad weszło też kilkunastu przedstawicieli Stowarzyszenia „Bałtyckie S.O.S.”, którzy zakończyli właśnie swój kolejny protest na skrzyżowaniu dróg w Kurowie.

Podczas omawiania projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok (pkt. 4 porządku obrad), radni zwrócili uwagę, że w projekcie znalazły się cztery podpunkty, które chcieliby przegłosować każdy z osobna a nie kompleksowo – wszystkie razem. Radni zaproponowali poddanie pod głosowanie każdego z czterech zakwestionowanych „wydatków” budżetowych, które dotyczyły:

– usunięcia z projektu uchwały części dotyczącej dofinansowania zakupu drona dla policji (10 tys. zł),

– usunięcia z projektu uchwały części dotyczącej dofinansowania dla Gminnego Ośrodka Zdrowia (80 tys. zł),

– usunięcia z projektu uchwały części dotyczącej dotacji dla GOKiB-u (250 tys. zł),

– usunięcia z projektu uchwały części dotyczącej zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu działki 25/2 w Zwartowie”(260 tys. zł).

Ostatecznie z uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok, radni przegłosowali usunięcie dwa podpunktów, dotyczących:

dofinansowania zakupu drona dla policji (10 tys. zł),

dotacji dla GOKiB-u (250 tys. zł)

Wobec konieczności zmiany projektu uchwały z przedmiotowej sprawie, do uchwał w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choczewo na latach 2023-2026 powrócono pod sam koniec Sesji, które jako ostatnie dwa punkty porządku obrad zostały przez radnych jednogłośnie przegłosowane.

Osoby chcące obejrzeć przebieg sesji muszą uzbroić się w cierpliwość gdyż, w związku z wprowadzeniem nowych wymogów prawnych wynikających z Ustawy o Dostępności Cyfrowej, które m.in. nakładają na samorządy obowiązek udostępniania wraz z materiałem video, również napisów dla osób niesłyszących, z uwagi na czas potrzebny do ich przygotowania… nagrania z Sesji mogą pojawiać się z opóźnieniem.

LXVIII Sesja Rady Gminy Choczewo [zdjęcia]

Inwestycje w Gminie Choczewo…