# Tags
#Lokalny samorząd

LXVI Sesja Rady Gminy Choczewo [porządek obrad]

W dn. 26 lipca br o godz. 10:00 odbędzie się „LXVI Sesja Rady Gminy Choczewo”. Zapraszamy do sali konferencyjno-wystawowej w Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie (Urząd Gminy) lub na transmisję online na kanale YouTube.

Porządek obrad:

1. Otwarcie i przedstawienie porządku Sesji.

2. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.

3. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej – dyskusja.

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok.

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choczewo na lata 2023-2026.

6. Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

7. Projekt uchwał uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 216, 219, 220, 221 oraz fragmentu działki nr 218, obręb ewidencyjny Sasino w gminie Choczewo.

8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości oznaczonej, jako działka nr 16/40 o pow. 0,1973 ha, oraz części działki nr 16/31 o pow. 0,1716 położonych w Zwartowie, będące własnością Gminy Choczewo.

9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej nr 16/10 stanowiących 11/50 części w nieruchomości wspólnej, obręb Zwartowo.

10. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Choczewie do usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków w miesiącu grudniu 2023 roku.

11. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o przeprowadzenie kontroli w zakresie działalności Wójta Gminy Choczewo.

12. Projekt uchwały w sprawie stwierdzenia niewłaściwości do rozpoznania wniosku.

13. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej podjęcia uchwały związanej z budową elektrowni jądrowej.

14. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej potrzeb lokalnej społeczności miejscowości Osieki Lęborskie.

15. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta z tytułu nienależytego wykonania uchwały nr XLVI/314/17 Rady Gminy Choczewo.

16. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego obniżenia kwoty czynszu za wynajem lokalu użytkowego.

17. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacji centrum wsi Choczewo”.

18. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o zmianę projektu dla zadania inwestycyjnego pn.: ” Rewitalizacja centrum wsi Choczewo”.

19. Interpelacje i zapytania.

20. Dyskusja i wolne wnioski.

21. Zakończenie Sesji.