# Tags
#Lokalny samorząd

LXIII sesja Rady Gminy Choczewo [porządek obrad]

W dn. 26 kwietnia 2023 r. o godz. 10:00 odbędzie się LXIII posiedzenie Rady Gminy Choczewo. Zapraszamy do sali konferencyjno-wystawowej w Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie (Urząd Gminy) lub na transmisję online na kanale YouTube.

Porządek obrad:

1) Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
2) Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej – dyskusja.
3) Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gmina na 2023 rok.
4) Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XLVI/353/2022 w sprawie określania wysokości stawek opłaty miejscowej, zasad ustalania i poboru, terminów jej płatności oraz wprowadzenia obowiązku prowadzenia ewidencji osób.
5) Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, z wyłączeniem nieruchomości rekreacyjno- wypoczynkowych
6) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości miesięcznych diet oraz należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy Choczewo
7) Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów Gminy Choczewo
8) Projekt uchwały w sprawie wynagradzania Wójta Gminy Choczewo
9) Projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Choczewo oraz określenia sezonu kąpielowego w roku 2023
10) Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta
11) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności drogi koniecznej na działkach Nr 21 i 17/136 obręb ewidencyjny Kierzkowo
12) Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Lublewo Lęborskie, Lublewko, Starbienino obręb ewidencyjny Lublewo w gminie Choczewo
13) Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Słajszewo w obrębie Słajszewo w gminie Choczewo
14) Interpelacje i zapytania
15) Dyskusje i wolne wnioski

LXIII sesja Rady Gminy Choczewo [porządek obrad]

Kolizja drogowa przed Łętowem…