# Tags
#Lokalny samorząd

LXII Sesja Rady Gminy Choczewo

29 marca 2023 r. o godz. 10:00 (środa) w sali konferencyjno-wystawowej w Centrum Informacji Turystycznej w Choczewie odbędzie się LXII sesja Rady Gminy Choczewo. Zapraszamy do Urząd Gminy lub na bezpośrednią transmisję online na kanale YouTube.

Porządek obrad:

1. Otwarcie i przedstawienie porządku obrad

2. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy

3. Informacja Wójta o działalności międzysesyjnej – dyskusja

4. Projekt uchwały w sprawie zmiany budzetu Gminy na 2023 roku

5. Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choczewo na lata 2023-2026

6. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały NR LIX/464/2023 Rady Gminy Choczewo dot. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczania ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych

7. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr LVI/429/2022 w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, z wyłączeniem nieruchomości rekreacyjnowypoczynkowych

8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Choczewo w 2023 roku

9. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Choczewo

10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na realizację zadania pn: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1427G Osetnik-Sasino poprzez budowę ciągu pieszo- rowerowego o długości ok. 2,6 km na terenie Gminy Choczewo”

11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Choczewo, położonej w obrębie ewidencyjnym Kierzkowo, oznaczonej jako działka nr 15/19

12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej nr 162/6, obręb Choczewo

13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Choczewie, oznaczonej jako działka nr 248/1

14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej obrębie ewidencyjnym Jackowo, oznaczonej jako działka nr 24/17

15. Interpelacje i zapytania

16. Dyskusje i wolne wnioski

17. Zakończenie sesji