# Tags
#Lokalny samorząd #Mieszkańcy

Kontrola zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Choczewo [przykłady nieprawidłowości]

Szanowni Mieszkańcy, w związku z wejściem w życie nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odgórnie został nałożony na Wójta Gminy Choczewo obowiązek prowadzenia kontroli wszystkich nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. Gmina Choczewo, zgodnie z cytowaną wyżej ustawą, zobowiązana jest do przeprowadzania kontroli właścicieli nieruchomości dotyczących posiadanych dowodów płatności za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków, oraz płatności za zużytą wodę z przyłącza gminnego, dobrze widziane są ewentualne zawarte umowy z Przedsiębiorcą uprawnionym do świadczenia usług w tym zakresie.

Kontrola, która przeprowadzana jest na konkretnej nieruchomości naszej gminy, polega na zawiadomieniu jej właściciela o wszczęciu postępowania wszczęciu kontroli, natomiast właściciel nieruchomości obowiązany jest do umożliwienia jej przeprowadzenia na kontrolowanej nieruchomości poprzez:

wskazanie miejsca posadowienia zbiornika,

kontrolę szczelności,

dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury VAT, potwierdzenia zapłaty)

przedstawienia umowy zawartej z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Choczewo.

Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków i nawiązywać do ilości zużywanej w danym gospodarstwie domowym wody. Sposób dokumentowania określa też poniższa uchwała nr LXV/522/2023 Rady Gminy Choczewo z dn. 28.06.2023 roku.

Wskazanym też byłoby, gdyby w dniu przeprowadzania kontroli, o której mowa powyżej, zbiornik bezodpływowy (szambo) był pusty. W przypadku wątpliwości, co do kontrolowanego zbiornika, może zostać zarządzony pobór zastępczy, którego kosztami zostanie obciążony  kontrolowany właściciel nieruchomości.  

Mając na uwadze powyższe upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy prowadzą kontrole nieruchomości w tym zakresie od marca br. Każda posesja niepodłączona do sieci kanalizacyjnej zostanie skontrolowana do sierpnia 2024 r. Prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli.

Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej mają obowiązek zawarcia umowy na odbiór nieczystości ciekłych oraz regularnego opróżniania zbiorników. Właściciele, którzy nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie. Przypominamy, że usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie wydane przez Wójta Gminy Choczewo.

Wykaz przedsiębiorców znajduje się na stronie BIP Choczewo pod adresem > https://bip.choczewo.com.pl/artykul/21/4752/swiadczenie-uslug-w-zakresie-odbioru-nieczystosci-plynnych

Ponadto, zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2022 r., poz. 2519 ze zm.), kto nie wykonuje w/w obowiązków i utrudnia przeprowadzenia kontroli podlega karze grzywny 500 – 5000 zł.

Uwaga:

1. Każdy właściciel nieruchomości który pozbywa się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych zobowiązany jest do posiadania umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, oraz dowodów uiszczania opłaty za te usługi (zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2022 r., poz. 2519 ze zm.).

2. Zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe musi być szczelny, bez możliwości wydostania się na zewnątrz lub do gruntu jego zawartości. W dniu kontroli zbiornik ten powinien być opróżniony, w celu umożliwienia przeprowadzenia kontroli szczególności poprzez tzw. „zadymianie”.

3. Niedopuszczalne jest odprowadzanie nieczystości ciekłych do gruntu, rowów, zbiorników i cieków wodnych, kanalizacji deszczowych oraz wypompowanie lub wywożenie na pola, łąki czy do lasu.

Liczymy, że narzucone przez Ustawodawcę kontrole przebiegną sprawnie, przy dobrej współpracy z Państwem oraz wykażą jak najmniejsze nieścisłości. Szeroko rozumiana ochrona środowiska stała się w strategii gminy rozwoju jednym z kluczowych założeń.

Jeżeli mają Państwo wiedzę o nieścisłościach w swoich domowych instalacjach i dokumentach, prosimy o niezwłoczne przystąpienie do unormowania sytuacji. Więcej informacji udzielą pracownicy Urzędu Gminy w Choczewie (pok. nr 10) lub pod nr telefonu; 58-572-39-40 wew.(234) lub 600-573-401.