# Tags
#Sołectwa #Stowarzyszenia

Konkurs z atrakcyjnymi nagrodami dla sołtysów i organizacji społecznych…

Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” w ramach konkursu „Aktywne społeczeństwo w koncepcji inteligentnych wiosek” nagrodzi 14 aktywności zrealizowanych w latach 2020 – 2022, najbardziej wpisujących się w koncepcję inteligentnych wiosek (Smart Villages). Konkurs skierowany jest do sołtysów i organizacji społecznych (np. stowarzyszeń, fundacji, KGW, OSP) działających na obszarze gmin: Choczewo, Gniewino, Wejherowo, Cewice, Nowa Wieś Lęborska, Wicko i miasta Łeba.

Organizator przewidział nagrody finansowe w postaci kart podarunkowych do wybranych przez laureatów punktów handlowych (Leroy Merlin, Media Expert, Comes, Biedronka) w kwocie 2.000 zł netto dla wyróżnionego zgłoszenia. Nabór formularzy zgłoszeniowych przewidziany jest w terminie 1-20.08.br, a ogłoszenie wyników nastąpi 3 dni później.

Konkurs „Aktywne społeczeństwo w koncepcji inteligentnych wiosek”  współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Powyższy projekt jest kontynuacją Konkursu „Aktywne Sołectwo” realizowanego przez stowarzyszenie w latach poprzednich (do tej pory odbyło się 7 edycji konkursu). Jego głównym celem jest promowanie dobrych praktyk aktywności wpisujących się w koncepcję inteligentnych wiosek, w zakresie aktywizacji lokalnego społeczeństwa na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu oraz podejmowania partners w międzysektorowych.

Poddane ocenie aktywności mogą przybrać różną formę, zarówno zakupu produktów służących rozwojowi i integracji lokalnego społeczeństwa (np. wyposażenie świetlic wiejskich, z których korzystają lokalni mieszkańcy), jak i organizacji wydarzeń o charakterze integracyjno – aktywizacyjnym, (np. imprezy plenerowej, zabawy integracyjnej czy tanecznej, warsztatu, ogniska, gry terenowej, wystawy, rajdu, biegu, itp.).

Ważne jest, aby Wnioskodawcy wykazali, że mieszkańcy brali czynny udział nie tylko
w tworzeniu i uczestniczeniu w aktywnościach, lecz również w ich rozliczeniu. Wpisanie się w koncepcję Smart Villages osiągniemy w momencie, gdy zgłoszone do konkursu aktywności:

– będą wykorzystywać istniejące mocne strony, zasoby i nowe możliwości lokalnej społeczności objętej zgłoszoną aktywnością,

– będą stanowiły rozwiązanie, zdiagnozowanych w danym społeczeństwie, problemów,

– będą działać na rzecz mieszkańców i angażować ich w realizację i rozliczenie aktywności,

– będą wpływać na poprawę jakości życia mieszkańców,

– uwzględnią użycie technologii cyfrowych i telekomunikacyjnych lub lepszego wykorzystania wiedzy w realizacji zgłoszonej aktywności,

– będą miały wpływ na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz przyczynią się do rozwiązania problemów dotyczących niedoinwestowania, starzejącego się społeczeństwa, wyludnienia, niewystarczającej liczby miejsc pracy lub przepaści cyfrowej obszaru objętego zgłoszoną aktywnością,

– przyczynią się do poprawy konkurencyjności oraz poszanowania środowiska i klimatu obszaru objętego zgłoszoną aktywnością,

– wykażą współpracę podjętą z partnerami przy realizacji danej aktywności.

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony internetowej www.bursztynowypasaz.pl