# Tags
#Inwestycje #Mieszkańcy

Kolejne spotkanie grupy roboczej w Urzędzie Gminy w Choczewie [zdjęcia]

„Polskie Elektrownie Jądrowe” zapowiadają przystąpienie do kolejnego etapu przygotowywania terenu do pogłębionych badań geologicznych. W związku z okresowym wyłączeniem z użytkowania tzw. drogi na plażę od miejscowości Słajszewo wytyczono alternatywny, dłuższy o blisko 800 m tymczasowy szlak prowadzący nad morze. Jego proponowany przebieg zaprezentowano podczas dzisiejszego spotkania grupy roboczej w Choczewie.

W trakcie kolejnego posiedzenia grupy roboczej z udziałem przedstawicieli Spółki „Polskie Elektrownie Jądrowe” (PEJ), „Polskie Sieci Elektroenergetyczne” (PSE), PKP PLK S.A., gdańskiego „Transprojektu” , Zastępcy Wójta Gminy Choczewo – Arkadiusza Ceynowy, sołectw, rady gminy, pracowników urzędu i mieszkańców Gminy Choczewo, spółka PEJ poinformowała o zakończeniu etapu grodzenia obszaru ok. 30 ha lokalizacji „Lubiatowo-Kopalino”. Teren został ogrodzony na potrzeby prac terenowych związanych z planowanymi przez Polskie Elektrownie Jądrowe pogłębionymi badaniami lokalizacyjnymi w miejscu, w którym w przyszłości powstanie elektrownia jądrowa. Kolejnym etapem będzie usunięcie drzew i krzewów w miejscach, w których planowane są odwierty geologiczne.

W związku z prowadzonymi pracami terenowymi czasowo ograniczona może być dostępność tzw. drogi na plażę od miejscowości Słajszewo. Droga ta będzie wyłączona z użytkowania tylko na czas najintensywniejszych prac. Jednocześnie PEJ zapewniają, że w szczególności w okresach intensywnego sezonu turystycznego, tzw. droga na plażę z miejscowości Słajszewo, dzięki bramom zamontowanym w ogrodzeniu, będzie udostępniana tak często, jak tylko będzie to możliwe.

Podczas spotkania grupy roboczej w Urzędzie Gminy Choczewo przedstawiono i przedyskutowano także przebieg alternatywnej tymczasowej drogi nad morze. Droga ta pozostanie dostępna zarówno w czasie, gdy podstawowa droga na plażę ze Słajszewa będzie otwarta, jak i w momentach, gdy ze względów bezpieczeństwa będzie musiała ona być zamknięta. Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe zapewni odpowiednie oznaczenia na tej tymczasowej drodze, aby ułatwić dotarcie na plażę mieszkańcom i turystom.Przebieg drogi został naniesiony na mapę, z którą nie tylko można się zapoznać w Lokalnym Punkcie Informacyjnym w Choczewie, ale została ona także załączona do niniejszego artykułu.

Podczas spotkania grupy roboczej przekazano także, że zgodnie z zapowiedziami PEJ, zakończyły się badania UXO do głębokości 1 metra, czyli sprawdzanie terenu pod kątem obecności ewentualnych niewybuchów, na przykład pocisków artyleryjskich pochodzących z okresu II wojny światowej. W kolejnym etapie, w I i II kw. 2024 roku rozpoczną się badania archeologiczne oraz kolejne badania UXO pod kątem niewybuchów (do głębokości 6 m), tak by potwierdzić że na danym obszarze możliwe jest przeprowadzenie pogłębionych badań geologiczno-inżynierskich oraz hydrogeologicznych.

Ze względów bezpieczeństwa spółka prosi o zachowanie dystansu od ogrodzonego terenu podczas realizowanych prac na tym obszarze. Wspomniane prace terenowe, związane z pogłębionymi badaniami geologicznymi, nie są elementem prac przygotowawczych, na które spółka będzie uzyskiwać odrębne pozwolenie. Spółka PEJ przeprasza za wszelkie ewentualne niedogodności oraz informuje, że szczegóły dotyczące prac terenowych w lokalizacji „Lubiatowo-Kopalino” będą przekazywane sukcesywnie w miarę ich postępu.

W dalszej części spotkania „Polskie Sieci Elektroenergetyczne” poinformowały o konieczności postawienia na „przedpolu” przyszłej elektrowni jądrowej jeszcze jednej stacji elektroenergetycznej. Biorąc pod uwagę uwarunkowania gruntowe i terenowe, obszary istniejącej i planowanej zabudowy, możliwości doprowadzenia i wyprowadzenia linii elektroenergetycznych, PSE stwierdziło, że najbliższym możliwym terenem dla budowy stacji elektroenergetycznej, jest obszar na wschód od miejscowości Biebrowo.

Posiedzenie grupy roboczej zakończyło wystąpienie przedstawiciela PKP PLK S.A., który dokonał podsumowania 432 ankiet, jakie wpłynęły do Spółki po spotkaniach informacyjnych w Wicku, Garczegorzu, Gniewinie, Choczewie i Wejherowie. W oparciu o zgłoszone postulaty mieszkańców, którzy brali udział w konsultacjach społecznych, podjęto decyzję o zmianie trasy lini kolejowej na obszarze gminy Gniewino i Choczewo w zakresie maksymalnego wykorzystania instniejacego terenu byłej lini kolejowej nr „230”. W świetle powyższego:

– nastąpi moderniacka linii kolejowych wraz z ich elektryfikacja: nr „230” na odcinku Wejherowo – Choczewo i nr „229” na odcinku Lębork – Łeba,

– budowa nowego fragmentu linii kolejowej nr „230” w miejscowości Choczewo poprzez elektrownię jądrową Lubiatowo-Kopalino, do połączenia z linią kolejową nr „229” w rejonie stacji Steknica oraz budowa łącznicy do linii kolejowej nr „229” w kierunku Łeby, 

– budowa i modernizacja 11 stacji i 13 przystanków osobwych oraz bocznicy do elektrowni,