# Tags
#Inwestycje #Lokalny samorząd

Do 21 mln zł dla Gminy Choczewo w latach 2024-2028… 

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów znalazł się m.in. projekt uchwały Rady Ministrów z dn. 07.12.br w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program wspierania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej w województwie pomorskim”, Osobą odpowiedzialną za opracowanie projektu uchwały jest minister klimatu i środowiska – Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, chociaż już za kilka dni zmieni ją zapewne w nowym rządzie Donalda Tuska – Paulina Hennig-Kloska. W katach 2024-2028 Gmina Choczewo ma otrzymać z budżetu Państwa – 21 mln zł, z kolei pozostałe gminy, miasta i powiaty…

Program ten obejmuje swoim zakresem wsparcie inwestycji powiatu: lęborskiego, puckiego, słupskiego oraz wejherowskiego, a także gmin: Choczewo, Gniewino, Krokowa, Lębork, Łęczyce, Łeba, Nowa Wieś Lęborska, Słupsk (gmina wiejska), Wicko, Wejherowo (gmina wiejska) i miasta Wejherowo w latach 2024-2028.

Na terenie województwa pomorskiego planuje się budowę i eksploatację pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, o mocy elektrycznej do 3750 MWe wraz z infrastrukturą towarzyszącą, dalej jako: „elektrownia jądrowa”, a także budowę, przebudowę lub modernizację linii oraz stacji elektroenergetycznych, których zadaniem będzie wyprowadzenie mocy z wyżej wymienionej elektrowni jądrowej. Ponadto w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego na obszarze wyznaczonym w planie zagospodarowania obszarów morskich w rejonie m.in. Ławicy Słupskiej i Ławicy Środkowej rozwijane będą projekty morskich elektrowni wiatrowych, co również będzie wiązało się z koniecznością budowy, przebudowy lub modernizacji linii oraz stacji elektroenergetycznych służących wyprowadzeniu mocy z tych elektrowni.

W związku z wpływem wyżej wymienionych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej na życie społeczności lokalnych, zarówno w trakcie przygotowania, realizacji jak i późniejszej eksploatacji tych inwestycji, za konieczne należy uznać zapewnienie wsparcia rozwoju lokalnej infrastruktury drogowej, usług publicznych oraz ochrony środowiska. Co za tym idzie, niezbędne inwestycje jednostek samorządu terytorialnego z tych obszarów będą mogły być finansowane na podstawie Programu. W związku ze zwiększeniem napływu ludności na teren województwa za obszar wymagający interwencji uznać należy również świadczenie usług publicznych, w szczególności w zakresie opieki zdrowotnej, edukacji oraz zapewniania bezpieczeństwa.

Wobec zwiększenia ruchu oraz napływu ludności na teren województwa pomorskiego konieczne będzie w szczególności rozbudowanie infrastruktury drogowej oraz zwiększenie nakładów przeznaczanych na zapewnienie prawidłowego świadczenia usług publicznych, m.in. w zakresie opieki zdrowotnej, dostępu do wody, gospodarki nieczystościami i odpadami – zauważyła minister klimatu i środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, dodając, że istotne będzie również wsparcie rozwoju infrastruktury społecznej, kulturalnej i sportowej. Jednocześnie resort przyznał, że przygotowanie i realizacja inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej może wpłynąć na okresowe zmniejszenie ruchu turystycznegoW celu uniknięcia negatywnych skutków związanych z tym zmniejszeniem, konieczna może okazać się też budowa nowej, atrakcyjnej infrastruktury turystycznej – wskazała.

W Programie przewidziano działania mające na celu zwiększenie możliwości rozwoju województwa pomorskiego i podniesienie jakości życia jego mieszkańców, poprzez wsparcie finansowe zadań własnych wybranych jednostek samorządu terytorialnego.

Program realizuje następujące cele szczegółowe:
1) poprawa dostępności transportowej;
2) podniesienie jakości życia mieszkańców województwa pomorskiego;
3) wzrost atrakcyjności turystycznej województwa pomorskiego.

Na realizację Programu przeznacza się kwotę 312 500 000 zł w latach 2024–2028, w tym w roku:

1) 2024 – do 87 500 000 zł;
2) 2025 – do 62 500 000 zł;
3) 2026 – do 50 000 000 zł;
4) 2027 – do 50 000 000 zł;
5) 2028 – do 62 500 000 zł.

Planowane wydatku z budżetu państwa wynoszą 250 000 000 zł w latach 2024–2028, w tym w roku:

1) 2024 – do 70 000 000 zł;
2) 2025 – do 50 000 000 zł;
3) 2026 – do 40 000 000 zł;
4) 2027 – do 40 000 000 zł;
5) 2028 – do 50 000 000 zł.

Planowane wydatki jednostek samorządu terytorialnego objętych Programem, w związku z koniecznością partycypowania przez te jednostki w finansowaniu inwestycji, wynoszą 50 000 000 zł w latach 2024–2028, w tym w roku:

1) 2024 – do 17 500 000 zł;
2) 2025 – do 12 500 000 zł;
3) 2026 – do 10 000 000 zł;
4) 2027 – do 10 000 000 zł;
5) 2028 – do 12 500 000 zł.

Podział kwoty z budżetu państwa alokowanej na Program na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, mając na uwadze wpływ przygotowywanych i realizowanych w województwie pomorskim inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, jest następujący:

1) gmina Choczewo – do 21 mln zł;
2) gmina Gniewino – do 9 mln zł;
3) gmina Krokowa – do 6 mln zł;
4) gmina Lębork – do 8 mln zł;
5) gmina Łęczyce – do 8 mln zł;
6) gmina Łeba – do 8 mln zł;
7) gmina Nowa Wieś Lęborska – do 8 mln zł;
8) gmina wiejska Słupsk – do 6 mln zł;
9) gmina Wicko – do 10 mln zł;
10) Wejherowo – do 8 mln zł;
11) gmina wiejska Wejherowo – do 8 mln zł;
12) powiat wejherowski – do 72 mln zł;
13) powiat lęborski – do 39 mln zł;
14) powiat pucki – do 19,5 mln zł;
15) powiat słupski – do 19,5 mln zł.

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów